REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LABONITAFIT.PL

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego labonitafit.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Paulina Walczewska Body&Dance z siedzibą w Świdnicy przy ul. Of. Oświęcimskich 15, 58-100.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
 1. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@labonitafit.pl
 2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej labonitafit.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 6. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie labonitafit.pl którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności, założyć Konto, dokonać Zamówienia Dostępu jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Usługodawca – Paulina Walczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Walczewska Body&Dance, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Of. Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, NIP: 884-258-00-19, REGON: 361182487;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Treści cyfrowe – treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na nośniku materialnym, w szczególności w postaci Filmów video, E-booków oraz dostępu do dodatkowych usług Aplikacji. Informacje o Treściach cyfrowych prezentowane są w Serwisie Internetowym, a ich opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Treści cyfrowych. Treści cyfrowe dostarczane są na Koncie Użytkownika, w ramach Umowy

Film video – Treść cyfrowa dostępna dla Użytkownika posiadającego Konto, po zalogowaniu się do niego, który zawarł z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, w szczególności Treści cyfrowych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i działalnością prowadzoną przez Usługodawcę. W ramach  tej podstrony Użytkownicy mogą dodawać komentarze do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Zmiana – modyfikacja treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta

Aktualizacja– modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość założenia Konta, Zamawiania Dostępu, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 1. USŁUGI
 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników mogą być odpłatne oraz nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
 1. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności i Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści, w tym artykułów dodawanych w ramach Bloga i informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu,
 2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
 3. świadczenie Usługi Newsletter,
 4. udostępniania interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
 5. przekierowania do zewnętrznych stron internetowych partnerów biznesowych współpracujących z Usługodawcą lub przekierowania na zewnętrzne social media;
 6. odtwarzania materiałów edukacyjnych związanych z tematyką Serwisu;
 7. udostępnianie treści zamieszczonych na stronie w portalach społecznościowych;
 8. dodawanie opinii oraz wypowiedzi w ramach Bloga dostępnego w Serwisie.

oraz Usług płatnych dostępnych w ramach Dostępów

 1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie oraz udostępnionych Treści cyfrowych, w tym Wyzwań;
 2. dodawania Treści cyfrowych do utworzonych przez Użytkownika list odtwarzania, w tym dodawania do listy ulubionych oraz przeglądania tych list;
 3. tworzenia nowych list odtwarzania pozwalających na pogrupowanie udostępnionych Treści cyfrowych;
 4. brania udziału w Wyzwaniach;
 5. pobierania udostępnionych w Serwisie Ebooków;
 6. dodawania komentarzy pod udostępnionymi Filmami video.

 1. Usługodawca umożliwia korzystanie z odpłatnych Usług w ramach dostępów. W tym celu udostępnia interaktywny formularz umożliwiający Zamówienie Dostępów. Zasady oraz warunki składania Zamówień na Dostępy w tym również zasady zawierania i rozwiązywania Umów w tym zakresie wskazano w pkt. V poniżej.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 3. Niektóre z Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi płatne dostępne w ramach Dostępów są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie oraz po zalogowaniu się do Konta.
 4. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 5. Usługodawca wykorzystuje system SSO (Single Sign On – system centralnego zarządzania użytkownikami), w związku z czym dokonanie Rejestracji na stronie Serwisu, powoduje automatyczne założenie Kont i możliwość zalogowania się w Aplikacji.
 6. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.
 8. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 10. Użytkownik może również skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 11. Użytkownik może zostać przekierowany na zewnętrzne strony internetowe, w tym na strony zewnętrznych social mediów. Umowa o świadczenie Usługi przekierowania zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia ikony dedykowanej przekierowaniu.
 12. Użytkownik ma możliwość odtwarzania materiałów edukacyjnych związanych z tematyką Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na materiałów edukacyjnych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zatrzymania odtwarzania materiałów edukacyjnych lub z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 13. Użytkownik ma możliwość udostępniania treści publikowanych na Stronie Internetowej na swoich profilach w portalach społecznościowych w postaci m.in. Facebooka, Twittera, Pinteresta, wiadomości e-mail, za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia treści. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w danym portalu społecznościowym, za pośrednictwem którego dokonał udostępnienia. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Użytkownika określają odpowiednie regulaminy portali społecznościowych i w zakresie w nich określonym, Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
 14. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii, odnoszących się do wpisów na Blogu. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu komentarzy m.in. o wpisach na Blogu w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarza.
 15. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 16. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 17. Użytkownik zalogowany, w ramach Dostępów może przeglądać informacje zamieszczone na swoim Koncie, w tym udostępnione przez Usługodawcę Treści cyfrowe. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia okna przeglądarki, wylogowania się z Konta lub wygaśnięcia Dostępu.
 18. Użytkownik zalogowany, w ramach Dostępu ma możliwość dodania interesujących go Treści cyfrowych do utworzonych przez Użytkownika list odtwarzania, w tym dodawania do listy ulubionych oraz przeglądania tych list. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Treści cyfrowych  do list odtwarzania, w tym list ulubionych oraz przeglądania Ulubionych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu odpowiednio z chwilą usunięcia Treści cyfrowych z listy lub zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika.
 19. Użytkownik zalogowany, w ramach Dostępu ma możliwość wzięcia udziału w Wyzwaniach udostępnianych przez Usługodawcę. Umowa o świadczenie Usługi wzięcia udziału w Wyzwaniu jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą skorzystania z przycisku dedykowanego do zakończenia Wyzwania.
 20. Użytkownik zalogowany, w ramach Dostępu ma możliwość pobierania Ebooków udostępnianych przez Usługodawcę w szczególności w ramach Wyzwań. Umowa o świadczenie Usługi pobrania Ebooka jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą skorzystania z dedykowanego przycisku pozwalającego na pobranie Ebooka.
 21. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH W RAMACH DOSTĘPÓW
 • Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje informacje o treściach dostępnych w ramach Dostępów
 • Informacje o Dostępach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Usługodawca informuje Konsumenta na stronach internetowych Serwisu, w opisie Dostępów, o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowej ze środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 1. Usługodawca może stosować mechanizmy indywidualnego dostosowania cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informacja dotycząca stosowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest każdorazowo podawana podczas składania Zamówienia. Usługodawca stosując te mechanizmy przestrzega obowiązujących zapisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w ramach Dostępów zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są zgodne z Umową.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia na dostarczenie Dostępów jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
 • Użytkownik może złożyć Zamówienie na dostarczenie Dostępówpoprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Dostępów będącego przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych.
 • Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Dostępów informuje Użytkownika o czasie potrzebnym do realizacji Zamówienia i udzielenia dostępu do treści dostępnych w ramach Dostępów na Koncie Użytkownika, Termin realizacji Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, liczony jest w godzinach zgodnie z ppkt 11 poniżej.
 • Jeżeli dla Treści cyfrowych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 1. Użytkownik może korzystać z Treści cyfrowych udostępnionych w ramach Dostępów, odtwarzać je na swoim Koncie, po zalogowaniu się do niego, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w ramach Dostępów zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych dostępnych w ramach Dostępów zawierana jest na czas oznaczony, wskazany w opisie Dostępów.
 4. Użytkownik może dokonać zapłaty za pośrednictwem:
 5. płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikami przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika);
 6. karty kredytowej (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 7. Formy płatności, o których mowa powyżej, obsługiwane są przez podmioty wskazane na stronie Serwisu. Płatność odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach poszczególnych podmiotów obsługujących płatności.
 8. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 9. Użytkownik ma możliwość odebrania potwierdzenia płatności (paragonu) w siedzibie firmy przy ul. Of. Oświecimskich 15, 58-100 Świdnica.
 10. Usługodawca zobowiązuje się dostarcza Konsumentowi Aktualizacje Treści przez czas trwania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 11. Usługodawca może dokonać Zmiany Treści cyfrowej z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Treści cyfrowych:
 12. do nowego środowiska technicznego lub
 13. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.
 14. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
 15. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Treści cyfrowych, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument, w terminie 30 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@labonitafit.pl lub na labonitafit.pl jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadkach:
  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
  • gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 1. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Sprzedawcę;
 2. gdy zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 1. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może korzystać z Treści cyfrowych udostępnianych w ramach Dostępów jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych w ramach Dostępów W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 6. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych w ramach Dostępów, udziela Użytkownikowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanej: „Przedmiotem Licencji”).
 7. Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
 8. wprowadzania do pamięci komputera Klienta;
 9. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.
 10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu
 11. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 12. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 13. naruszać godności ludzkiej;
 14. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 15. zawierać treści pornograficznych;
 16. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 17. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 18. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 19. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 20. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 21. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 22. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 23. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada  tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@labonitafit.pl
 4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy ze Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

 1. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Paulina Walczewska Body&Dance, ul. Of. Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@labonitafit.pl
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 7. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@labonitafit.pl w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowy świadczenia Usług Serwisu ulegają rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 powyżej, zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.