• 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem” określa prawa i obowiązki Członków Klubu laBonitafit prowadzonego przez Paulina Walczewska Body&Dance z siedzibą przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, NIP:8842580019, Regon: 31182847, znajdującą się w Centralnej Ewidencji Gospodarczej.
 2. Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma – MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII.
 3. Z usług oferowanych przez Klub ma prawo korzystać osoba, zwana dalej „Członkiem Klubu”, która zawarła Umowę z Klubem i w związku z tym posiada aktywne konto w programie Fitssey, służącym do obsługi klubu.
 4. Klub laBonitafit świadczy następującą usługę, objętą umową: prowadzenie zajęć fitness i lub tanecznych w formie stacjonarnej w siedzibie klubu jak i w formie wirtualnej (dostęp do zajęć online za pośrednictwem linku do transmisji w panelu klienta po zapisaniu się na wybrane zajęcia) według grafiku, który na bieżąco może być zmieniany w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju i innych czynników zewnętrznych.
 5. Umowa zostaje zawarta na warunkach zawartych w cenniku.
 • 2. Członkostwo Klubu
 1. Członkiem klubu w trybie art. 11 Kodeksu Cywilnego może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (nieubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie). Dziecko jak i osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego.
 2. Do korzystania z usług oferowanych przez Klub uprawnieni są wyłącznie jego członkowie lub osoby pozostające pod opieką prawną przedstawicieli ustawowych, a także dokonały stosownych opłat oraz złożyły pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 3. W przypadku wystąpienia epidemii, pandemii w efekcie których działalność klubu laBonitafit będzie decyzją polskiego rządu zamknięta, wówczas klub zapewnia zajęcia online, tak samo jak w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wartość usługi pozostaje zachowana na tym samym poziomie.
 4. Członkowie Kubu mają możliwośc zapisania się na zajęcia drogą elektroniczną za pomocą strony www.labonitafit.pl. Zapisy są możliwe na 7 dni przed kolejnymi zajęciami. Zapisanie się na zajęcia jest rówoznaczne z pobraniem opłaty za wejście jednorazowe lub ściągane z posiadanego przez członka klubu karnetu. Wypisanie się z zajęć do 2 h przed ich rozpoczęciem powoduje zwrot kwoty na posiadany karnet, a w przypadku wejścia jednorazowego – możliwość jego wykorzystania w ciągu 7 dni od zakupu. Wszystkie karnety ważne są 30 dni od zakupu. Informujemy, że zajęcia odbywają się od 5 osób. W innych przypadku, osoba zapisana zostanie poinformowana do 2 h przed rozpoczęciem o anulowaniu zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku i prowadzącego zajęcia w każdym momencie.
 5. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach danych osobowych, w tym imion, nazwisk, numeru telefonu, adresu do korespondencji elektronicznej.
 • 3. Opłaty i usługi oferowane drogą elektroniczną
 1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
 2. a) gotówką jednorazowo, a w przypadku podpisania umowy, w każdym kolejnym miesiącu maksymalnie z upływem 30 dni kalendarzowych za pomocą karty płatniczej, paragon dostępny jest na życzenie klienta w siedzibie firmy
 3. b) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta, za pomocą operatora płatności IMOJE, serwis imoje prowadzony jest przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909 oraz za pomocą operatora płatności Przelewy24, Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
 4. c) jednorazowej płatność kartą
 5. d) przelewem bankowym przez panel Fitssey, w trakcie podpisania umowy, w każdym kolejnym miesiącu maksymalnie z upływem 30 dni kalendarzowych, za pomocą płatności online, tradycyjnego przelewu bankowego lub Paypal.
 6. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Internetowego Panelu Klienta lub przy realizacji płatności z użyciem karty w Klubie po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu.
 7. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
 8. a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
 9. b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,
 10. c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
 11. d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
 12. e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
 13. f) Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.

 

 1. Klient jest zobowiązany:
 2. a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
 3. b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty w przypadku zakończenia umowy.
 4. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.

6.Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Internetowego Panelu Klienta Fitssey w sposób niezgodny z Regulaminem.

 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
 2. Rozliczenie należności na rzecz laBonitafit wynikających z zawarcia umowy Członkowskiej odbywa się cyklicznie, pierwszego dnia każdego miesiąca, poprzez pobranie środków finansowych w wysokości zgodnej z podpisaną umową, z karty kredytowej/ debetowej Klubowicza.
 3. Przy podpisaniu Umowy, od Członka Klubu może zostać pobrana Pro rata – jednorazowa opłata dokonywana w proporcjonalnych wysokościach za okres od daty rozpoczęcia członkostwa do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy, w przypadku gdy data rozpoczęcia Członkostwa nie jest pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 4. Przy podpisaniu Umowy nie ma opłaty członkowskiej.
 5. Cennik za usługi ustalony jest przez Klub. Zmiana cennika po zawarciu Umowy nie upoważnia Klubu do żądania uiszczenia opłaty o wyższej wysokości. Członek Klubu nie może żądać obniżenia opłaty w przypadku zmniejszenia jej wysokości przez Klub.
 6. W przypadku powstania opóźnienia w opłacie za karnet, Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsem, e-mailowo, pisemnie lub osobiście Członka Klubu o zaległościach, może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach do wstępu do Klubu. Zawieszenie Członka Klubu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga dodatkowego zawiadamiania Członka Klubu o tym fakcie.
 7. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 7 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do uregulowania wszystkich należności, Klub może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego oraz oddać zaległość do firmy windykacyjnej
 • 4. Zwroty i reklamacje płatności elektronicznych
 1. Klient ma prawo do reklamacji usług związanych z płatnościami elektronicznymi w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub płatności elektronicznych dokonanych bezpośrednio w Klubie w terminie 14 dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenia.
 2. Nie ma możliwości otrzymania zwrotu opłaty przez operatora Przelewy24. Zwrot, jeśli wniosek o odstąpienie od umowy zostanie pozytywnie rozpatrzony, może nastąpić wyłącznie z konta właściciela usługi.
 3. Po dokonaniu opłaty, klient nie posiada możliwości odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany  terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia i pozytywnego rozpatrzenia.
 5. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na bezpośredni adres : laBonitafit, ul.Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica.
 • 5. Zasady korzystania z usług
 1. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu, w zależności od wykupionego Członkostwa, przy czym w zajęciach grupowych organizowanych w Klubie – zgodnie z harmonogramem zajęć grupowych ustalonych w Klubie.
 2. Klub jest otwarty w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Klubu oraz w Recepcji Klubu.
 3. Każdy Klient korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania. Klient w szczególności zobowiązany jest do: stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, dbania o poszanowanie mienia znajdującego się w Klubie, noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego krytego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu, używania w trakcie ćwiczeń na matach ręczników, podporządkowania się zarządzeniom (ustnym i pisemnym), poleceniom Instruktorów (Trenerów) i innych osób upoważnionych ze strony Klubu.
 4. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających i narkotyków.
 5. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób naruszających zasady porządku znajduje
 6. Aby móc skorzystać z Treningów Grupowych należy dokonać rezerwacji miejsca na zajęciach. Organizator może usunąć z harmonogramu zajęć grupowych poszczególne Treningi Grupowe oraz dokonać zmiany terminu prowadzenia treningów po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu pocztą elektroniczną, telefonicznie lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej lub portalach społecznościowych. Brak anulowania rezerwacji zes strony Klienta do sześciu godzin przed rozpoczęciem zajęć skutkuje zaliczeniem wejścia jako odbyte i pobranie wejścia z karnetu klienta.
 • 6. Warunki zdrowotne wymagane do udziału w zajęciach w Klubie i możliwości korzystanie z siłowni
 1. Korzystać z zajęć grupowych mogą tylko ci Członkowie Klubu, którzy złożyli pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 2. W przypadku wystąpienia u Członka Klubu skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, Instruktor (Trener) Klubu ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenia stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.
 4. Klub może ograniczyć dostęp do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu bez podania przyczyny.
 • 7. Mienie Klienta
 1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu udostępniona zostanie szafka odzieżowa znajdująca się w szatni Klubu zamykana przy pomocy kluczyka, wydawanego w recepcji
 2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce, o której mowa powyżej. Szafka udostępniona Członkowi Klubu może być przez niego wykorzystywana wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów pozostawione w Klubie.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Instruktorzy, Trenerzy oraz Personel Recepcji Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać w recepcji Klubu.
 2. Zmiany Regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 • 9. Ochrona danych
 1. laBonitafit przetwarza, z poniższym zastrzeżeniem dane osobowe klubowiczów w zakresie umożliwiającym prawidłowe korzystanie z usługi i rozliczenie nabycia karnetów oraz innych usług świadczonych przez laBonitafit.
 2. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez labonitafit zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
 3. Podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego oraz w przypadku zakupu poprzez formularz internetowy adresu e-mail jest warunkiem korzystania z usług w laBonitafit. Warunkiem korzystania z usług w laBonitafit jest również każdorazowe podanie swojego nazwiska przed wejściem na zajęcia grupowe.
 4. Wypełniając i przekazując umowę o karnet Klubowicz wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych przez laBonitafit na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Paulina Walczewska Body&Dance samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku członków Klubu, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 wskazanej ustawy podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (edycji). Klientowi przysługuje także prawo do bycia zapomnianym, czyli żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez wykreślenie z bazy Klientów laBonitafit na podstawie złożonego Administratorowi wniosku.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez członków Klubu jest Paulina Walczewska Body&Dance z siedzibą w Świdnicy. Przystępując do wykupienia karnetu, klubowicz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) pochodzących od Paulina Walczewska Body&Dance (laBonitafit) z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw.